ข้ามการนำทางลิงก์


●วิธีการอัพเดท Update Instruction


 1. โปรดถอด SD การ์ดออกจากอุปกรณ์ GPS ก่อนทำการอัพเดทแผนที่

 2. Please remove SD card from GPS device before updating map.

 3. อุปกรณ์ GPS เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเลือก โหมดอุปกรณ์เก็บข้อมูล

 4. Connect the GPS device to computer with the Internet connection, and select Mass Storage Mode.

 5. ติดตั้งไฟล์ “launcher.exe” ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และรัน “launcher.exe” โดยตรง

 6. Install the file “launcher.exe” to computer and execute “launcher.exe” directly.

 7. ทำตามคำแนะนำของ Garmin Updater รอจนกระทั่งตรวจพบชื่อรุ่นของ GPS และเลือก ตกลง

 8. Follow Garmin Updater instruction. Wait until detecting GPS model name and select OK.

 9. Garmin Updater แสดงรายการที่กำลังอัพเดท เช่นแผนที่อัพเดทและซอฟต์แวร์อัพเดท  เลือก อัพเดท และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 10. Garmin Updater lists updating items, such as map update and software update. Select Update and follow on screen instruction.

 11. รอจนกระทั่ง การอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ ปรากฏ แล้วเลือก ออก จากนั้นการอัพเดทได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

 12. Wait until Update Completed appears, select Exit. Then update has been completed.

 13. ถอดการเชื่อมต่อ USB จากเครื่องคอมพิวเตอร์

 14. Remove the USB connection from computer.


จะตรวจเวอร์ชั่นแผนที่ได้อย่างไร How to check map version?

 1. เลือก ตั้งค่าแผนที่ & ยานพาหนะแผนที่ของฉัน

  Select SettingMap & VehiclemyMaps

  (ไทย: nuvi 55/ 2467LM/ 2567LM/ 3560LM/ 3592LM)

  (Thai: nuvi 55/ 2467LM/ 2567LM/ 3560LM/ 3592LM)

  หรือ เครื่องมือแผนที่ ข้อมูล

  or ToolsMapInfo

  (ไทย: nuvi 40/ 42)

  (Thai: nuvi 40/ 42)

  หรือ เครื่องมือตั้งค่า แผนที่ของฉัน

  or ToolsSettingsmyMaps

  (ไทย: nuvi 2465/ 2575/ 2565/ 3770/ 3790V)

  (Thai: nuvi 2465/ 2575/ 2565/ 3770/ 3790V)

 2. เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นแผนที่ของคุณ
 3. To check your map version


●หมายเหตุ NOTE:

 1. ไฟล์นี้จะลบข้อมูลแผนที่ชุดเก่าออก

 2. This file will remove original map data.

 3. โปรดสำรองโฟลเดอร์ GPX บนอุปกรณ์ GPS ของคุณไปไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อในกรณีที่ waypoints หายไปในระหว่างดาวน์โหลด

 4. Please back up the GPX folder on your GPS device to computer in case of the waypoints missing during the download.

 5. ถ้าไม่สามารถหาตำแหน่งที่ใช้ประจำของคุณหลังจากการอัพเดทเสร็จสิ้นแล้ว หมายความว่าการตั้งค่าได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นค่าเริ่มต้น โปรดเปิดโฟลเดอร์ GPX ที่ถูกสำรองไว้และหาไฟล์ชื่อ current.gpx ให้เปลี่ยนชื่อเป็น 123.gpx แล้วคัดลอกไฟล์ 123.gpx ลงไปยังโฟลเดอร์ GPX ใต้โฟลเดอร์ Garmin จากอุปกรณ์ GPS และเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง

 6. If not finding your customized favorites after update finished, it means setup turning into default. Please open back-up GPX folder and find current.gpx. Rename it to 123.gpx, copying 123.gpx to GPX folder under Garmin folder from GPS device. Restart the device.

 7. หากประสบความล้มเหลวใด ๆ โปรดโทรติดต่อ Garmin ที่ +886-2-26429199 ต่อ 2 หรืออีเมล  Garmin คุณอาจยังสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย Garmin อย่างเป็นทางการสำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

 8. Any failure, please dial Garmin at +886 2 26429199 ext2 or email Garmin. You may also contact Garmin authorised dealer for product support.

   


สำหรับ windows 
เวอร์ชั่น 4.45
สำหรับ MAC
เวอร์ชั่น 5.35